Taking too long? Close loading screen.

Ο Κλίμαξ Plus

Ο Κλίμαξ Plus (Κλίμαξ σημαίνει «σκάλα», μια μεταφορά που αποτυπώνει την
εικόνα της ενδυνάμωσης και της αναρρίχησης πάνω από τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό)
είναι μια κοινωνική επιχείρηση που έχει
ένα σαφή και πρωταρχικό κοινωνικό στόχο,
μία αποστολή που ωφελεί την κοινωνία, το ν
α βελτιώσει την ποιότητα ζωής
και την κοινωνικοοικονομική επανένταξη 
ατόμων με ψυχικές διαταραχές και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.
Ο Κλίμαξ Plus
έ
χει επιχειρηματικές δραστηριότητες, παράγει εισόδημα κυρίως από πηγές της
αγοράς με δ
ραστηριότητες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης καθώς και υπηρεσίες εστίασης 

 

 

 

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κλίμαξ Plus

Οι εργαζόμενοι/-ες του Κλίμαξ Plus αποτελούν θετικά πρότυπα για τις κοινότητές τους και για τις ευρύτερα αποκλεισμένες πληθυσμιακές ομάδες (άστεγοι/ες, Ρομά, αποφυλακισμένοι/ες, μετανάστες/-ριες, άτομα με ψυχικές διαταραχές κ.ά) πολλαπλασιάζοντας τα θετικά αποτελέσματα για τις ζωές τους σε αυτές τις μικρο-κοινότητες και ενθαρρύνοντας τους να συμμετάσχουν σε συνεταιρισμούς.

Επιπλέον, προσπαθούμε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος  κοινωνικής και πράσινης οικονομίας, μέσω παρεμβάσεων και υποστηρικτικών δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας την εμπειρία μας και επιδεικνύοντας τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη ενός διαφανούς και αποτελεσματικού πλαισίου εφαρμογής των αρχών τηςαλληλέγγυας οικονομίας.

Ο Κλίμαξ Plus θεωρείται ένας πρότυπος οργανισμός στο πεδίο της εργασιακής ένταξης στην Ελλάδα,
μεταφέροντας τις προσεγγίσεις, την πρακτική εμπειρία του και τα αποτελέσματα των δράσεων του σε ένα μεγάλο εύρος ενδιαφερόμενων
και κοινωνικών φορέων. Επίσης, ο Κλίμαξ Plus έχει κάνει σημαντικά βήματα στην μεταφορά και την προσαρμογή των επιχειρηματικών μοντέλων του σε ολόκληρη την Ελλάδα,  ενθαρρύνοντας ομάδες εμπλεκόμενων πολιτών και κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων  να ενεργοποιηθούν στην κατεύθυνση της δημιουργίας της δικής τους κοινωνικής επιχείρησης σε διαφορετικούς τομείς.

Το προσωπικό, οι εθελοντές και οι υποστηρικτές του Κλίμαξ Plus δεσμεύονται σε ένα ξεκάθαρο σύνολο αξιών, βασισμένο στις αρχές της αλληλεγγύης, της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της φυλετικής ισότητας και της ενδυνάμωσης των κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων.
 Ο Κλίμαξ Plus λειτουργεί σύμφωνα με το μοντέλο συμμετοχικής δημοκρατίας και είναι ανεξάρτητος κοινωνικός συνεταιρισμός. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την αρχή της μίας ψήφου ανά άτομο, και ως κοινωνικός φορέας ενεργός στην κοινωνία των πολιτών, είναι επίσης στενά συνδεδεμένος με την Κλίμακα, κοινωνική οργάνωση εκπροσωπούμενη στην διαδικασία λήψης αποφάσεων του Κλίμαξ Plus.

 Ο συνεταιριστικός νόμος υπό τον οποίο ιδρύθηκε ο Κλίμαξ Plus έχει περιορισμούς ως προς την κατανομή των κερδών και των περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με αυτόν, ο Κλίμαξ Plus επανεπενδύει ένα σημαντικό μέρος των εσόδων του σε δραστηριότητες εργασιακής και κοινωνικής ένταξης. Ο Κλίμαξ Plus συμμετέχει ως μέλος στα ευρωπαϊκά δίκτυα European Network of Social Integration Enterprise – ENSIE και RREUSE – Ευρωπαϊκό Δίκτυο κοινωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς επανάχρησης και ανακύκλωσης.

Κατά την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Κλίμαξ Plus την τελευταία δεκαπενταετία, αποτελεί σταθερή στοχοθέτηση του συνεταιρισμού η συμβολή στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος
κοινωνικής και
πράσινης οικονομίας όχι μόνο μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης έργων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αλλά και παρεμβάσεων και υποστηρικτικών δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας την εμπειρία του συνεταιρισμού και επιδεικνύοντας τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη της εφαρμογής
ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου πλαισίου αρχών της
αλληλέγγυας οικονομίας.

 Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Κλίμαξ Plus» του 3ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Αττικής είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (κοινωνικός συνεταιρισμός) περιορισμένης ευθύνης και ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση Υ5β/Γ/Γ.Π.3978, στις 10 Μαΐου 2005.

“Ο Κλίμαξ Plus λειτουργεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.”

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Υγεία-Πρόνοια 2000-2008, (επαν)ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Κλίμαξ plus» χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης, όπως οι Πολυδραστηριότητες και το Πολυεργαστήριο.

Ιστορικό του Κλίμαξ Plus

Δεκαετία του '90

Η εμπειρία του «Κλίμαξ Plus» στον τομέα της οικονομίας αρχίζει στα μέσα της δεκαετίας του ’90 με τον αστικό συνεταιρισμό «Κλίμαξ, Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Κοινωνικά Αποκλεισμένων και Πολιτισμικά Διαφοροποιημένων Ατόμων». Το 2004, μέσα από το πρόγραμμα EQUAL, μέλη του «Κλίμαξ» εκπαιδεύτηκαν και συντόνισαν τη μετάβαση από τον αστικό συνεταιρισμό «Κλίμαξ» στον κοινωνικό συνεταιρισμό «Κλίμαξ Plus».

2003

Το 2003 η Ελλάδα περνάει στη Β’ φάση του προγράμματος «Ψυχαργώς». Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα άτομα με ψυχικά προβλήματα συνεχίζουν να παίρνουν εξιτήριο από τις νοσοκομειακές ψυχιατρικές κλινικές και να εντάσσονται σε δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

Ο «Κλίμαξ Plus» υπηρετεί την κοινωνική οικονομία σαν ΝΠΙΔ κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιορισμένης ευθύνης με την εποπτεία της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και την επιστημονική επιμέλεια της «Κλίμακα».

Σήμερα

 

Tα μέλη του «Κλίμαξ Plus» εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
α. Λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας (μέχρι 35%)
β. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας (μέχρι 45%)
γ. Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (μέχρι 20%).

Ο «Κλίμαξ plus» αριθμεί σήμερα 78 μέλη.

Δράσεις του Κλίμαξ Plus

Υπηρεσίες Εστίασης, Υπηρεσίες Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίησης, Ραδιόφωνο, Upcycling workshop

Υπηρεσίες Εστίασης

O Κλίμαξ Plus, ξεκίνησε την υπηρεσία προμήθειας εδεσμάτων, για κάθε είδους εκδήλωση που έχετε κατά νου.

Υπηρεσίες Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίησης

Υπηρεσίες ανακύκλωσης
χαρτιού καθώς
και επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Κλίμαξ Plus Radio

 
O Κλίμαξ Plus Radio είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός που σας ενημερώνει, σας ψυχαγωγεί και σας ταξιδεύει. 

Upcycling Workshop

Εργαστήρι κατασκευής επιτοίχιων ρολογιών, στην οποία απασχολούνται κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα.

Καλέστε μας σήμερα στο 210 3417160 ή στείλτε μας Email στο info@koispe.org
Ζητήστε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ή να ενημερωθείτε από τους ανθρώπους του ΚΟΙΣΠΕ Κλίμαξ Plus.

Pin It on Pinterest